Mạng xã hội HHNINJA

Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D Phần 3

Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D Phần 3
Tập
26/26
Thể Loại
3D
Năm
2023

Nội Dung Phim

Sau khi Lưu Bị rời khỏi Tào Tháo, Tào Tháo phái binh tấn công Lưu Bị. Huynh đệ của Lưu Bị là Quan Vũ, Trương Phi chia nhau ra bắt tướng lĩnh Vương Trung, Lưu Đại của Tào quân. Biết Tào Tháo phô trương thanh thế, thực tế lấy việc đóng quân Lê Dương Hà Bắc làm trọng. Tào Tháo thu phục Trương Tú, Giả Hủ, từ đó giam chân hai luồng thế lực của Lưu Bị và Viên Thiệu.

north