Mạng xã hội HHNINJA

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
Tập
52/?
Thể Loại
2D
Tên Khác
The Time Of Rebirth
Năm
2021

Nội Dung Phim

Lâm Việt xuyên qua đến Hồng Mông đại lục, nhưng lại bị nhốt tại cùng một ngày ròng rã mười vạn năm. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, sau khi trời sáng đều sẽ trở lại hôm qua. Mười vạn năm bên trong, Lâm Việt học xong tất cả tri thức, hiểu rõ vô số tông môn cường giả bí mật, cũng dần dần cam chịu số phận mình trốn không thoát luân hồi. Nhưng mà, ngay tại mười vạn năm ngày cuối cùng...
Cảnh giới:
Phàm Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đỉnh Phong
Linh Cảnh: Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Phổ Độ Cảnh: Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Cửu Nhiên Chuyển Luân Cảnh: Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Cửu Dương Siêu Thoát Cảnh: Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Cửu Âm Vô Kiên Cảnh (Đế Chủ Cảnh): Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Thiên Đạo Thái Thượng Cảnh (Đế Vương Cảnh): Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Pháp Tắc Cảnh (Quy Luật Cảnh - Đế Hoàng Cảnh): Nhất Trọng -> Nhị Trọng -> Tam Trọng Đỉnh Phong
Chí Tôn Cảnh/Nhân Tôn Cảnh:
- Địa Chí Tôn: Nhất Tinh -> Nhị Tinh -> Tam Tinh -> Tứ Tinh
- Thiên Chí Tôn: Ngũ Tinh -> Lục Tinh -> Thất Tinh
Quân Hành Cảnh (Đại Đế Cảnh): Nhất Đạo -> Cửu Đạo
Tứ Tượng Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Vạn Hồn Cảnh (Thiên Thượng Tiên Cảnh): Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Linh Vương Cảnh: Sơ Kỳ (Nhân Vương) -> Trung Kỳ (Nguyên Vương) -> Hậu Kỳ (Đế Vương)
Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ (Nhân Hoàng) -> Trung Kỳ (Võ Hoàng) -> Hậu Kỳ (Đế Hoàng)
Thánh Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Thần Vương Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Vô Hà
Tổ Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Vô Hà -> Tổ Thần Cấm Kỵ (Thần Cấm)
Nguyên Thần Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Vô Hà
Đạo Dẫn Cảnh (Thần Đạo Cảnh): Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Trảm Đạo Cảnh (Chí Cao Thần Cảnh): Nhất Trọng -> Cửu Trọng Đỉnh Phong
Ly Đạo Cảnh (Phi Thăng Cảnh - Siêu Thoát Thiên Đạo): Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Linh Thánh Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ
Cổ Tiên Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Cấm Kỵ
Tiên Tôn Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đại Viên Mãn
Chuẩn Đế Cảnh:
- Khai Khiếu Kỳ: Nhất Trọng -> Nhị Trọng -> Tam Trọng
- Đoán Cốt Kỳ: Tứ Trọng -> Ngũ Trọng -> Lục Trọng
- Luyện Thần Kỳ: Thất Trọng -> Bát Trọng -> Cửu Trọng
Thiên Đế Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ.

north